ดิจิทัลมีเดีย

https://www.facebook.com/digitalmediasau


ชื่อหลักสูตร
 ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย *
 \Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Digital Media
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
:  ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ดิจิทัลมีเดีย)
  :  Bachelor of Fine and Applied Arts (Digital Media)
 
ชื่อย่อ
:  ศป.บ. (ดิจิทัลมีเดีย)
  :  B.F.A. (Digital Media)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความเชี่ยวชาญด้านการลงมือปฏิบัติ (Practical Skills) มีทักษะในการใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์ดิจิทัลมีเดีย
 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้ก้าวทันนวัตกรรม(Innovation)ใหม่ๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม
 เพื่อผลิตบัณฑิต ให้เข้าใจงานด้านการผลิตเนื้อหาสาระ(Content) สามารถผลิตเนื้อหาสาระที่มีคุณภาพ
  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ เช่น สาขาการบัญชี การตลาด หรือเทียบเท่า ทั้งนี้โดยการเทียบโอนหน่วยกิต
 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมและมารยาทอันดี
 มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ
  โอกาสทางวิชาชีพ
 นักออกแบบและสื่อสร้างสรรค์ภาพกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ 
 นักออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว
 นักออกแบบและสร้างโมเดลสามมิติ
 นักออกแบบเว็บไซต์
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
 ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ 23,730 บาท) 
(เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 171,630 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
 มหาวิทยาลัยบริหารงานโดยมูลนิธิ เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  กองทุนเพื่อการศึกษา
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)