รายชื่อคณาจารย์ผู้ร่วมสอน และเว็บไซด์สื่อการสอนของคณาจารย์
COM SCI

สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. อาจารย์สิทธิ์ สิตไทย
    (หัวหน้าสาขาวิชา) 
3. อาจารย์ภานุพงษ์ นะราแก้ว
4. อาจารย์ชนินทร เฉลิมสุข
5. อาจารย์อภิชาติ คำปลิว 
DM

สาขาวิชา
ดิจิทัล มีเดีย

1. อาจารย์สินชัย กิตติมงคลสุข
    (หัวหน้าสาขาวิชา)
2. อาจารย์์จิราภร ปรากฎ
3. อาจารย์วลัยภรณ์  สนธิ
4. อาจารย์จิรพงศ์  เหล่าชัยพฤกษ์