กำหนดการสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 และโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 ภาคฤดูร้อน มีดังนี้