กำหนดการสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 ภาคปกติ มีดังนี้


กำหนดการสอบโครงงานคอมพิวเตอร์ 2 ภาควันอาทิตย์ มีดังนี้




กำหนดการส่งงานโครงงานคอมพิวเตอร์ 1 มีดังนี้