โครงการปันความรู้สู่ศิษย์เก่า
ห้องสัมมนาคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี 
9 พฤษภาคม 2558
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   คณะบริหารธุรกิจ    


ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/ศูนย์   
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมหลักสูตรและทักษะชีวิต 

ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ  ในตัวบ่งชี้ที่             
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา ข้อ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

สรุปผลการดำเนินงาน     
1. สาขาวิชาได้ดำเนินการ สร้าง Page บน Facebook ภายใต้ชื่อ SAUBusCom และแนะนำให้ศิษย์เก่า มากด like เพื่อติดตามข่าวสาร แทนของเดิม ที่เป็นระบบกลุ่ม ควบคุมยาก 
2. จัดตั้งให้คณาจารย์ในสาขา เป็น Admin ใน Page  SAUBusCom เพื่อช่วยดูแล Page ของสาขา
3. ให้คณาจารย์ ร่วมแชร์ความรู้ ข้อมูลต่างๆ บนหน้า Page SAUBusCom
4. หาวิทยากร จากรุ่นพี่ ที่ประสบความสำเร็จ และเชิญให้มาช่วยบรรยายให้เพื่อนๆ และรุ่นน้องฟัง ในเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ในสาขาคอมพิวเตอร์
5. จัดงาน “ปันความรู้ สู่ศิษย์เก่า” ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น
6. สรุปผลโครงการ

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 46  คน ประกอบด้วย
-  คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จำนวน      6  คน 
-  นักศึกษาชั้นปีที่ 4                          จำนวน     25   คน 
-   ศิษย์เก่า                                     จำนวน     15   คนรายงานโดยอาจารย์ศิริภัทร  สิตไทย