โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ/CSBC project EXPO 
ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ
วันพฤหัสบดีที่ 24  เมษายน  2558
โดยนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ


ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้าน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยด้าน
กลยุทธ์ที่ 2.1  ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายวิชาชีพ   

สรุปผลการดำเนินงาน ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน
 - เกิดกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของการการยกระดับความรู้ความสามารถ ให้ได้มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล
 - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมั่นใจ และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการสมัครงาน โดยสนับสนุนให้แสดงออกในแนวทางที่ถูกต้อง
 - เป็นช่องทางให้เจ้าของบริษัท ฯ ห้างร้าน มาดูผลงานของนักศึกษา

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น  332  คน ประกอบด้วย  
โครงงานที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน         จำนวน   26 โครงงาน 
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน จำนวน   57  คน 
จำนวนผู้เข้าร่วมชมผลงาน จำนวน 275 คน
ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ได้รับคะแนน 4.11  ซึ่งอยู่ในระดับ ดี

แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินโครงการในครั้งต่อไป
-  โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ/CSBC project EXPO เป็นโครงการเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา สู่สาธารณะชน โดยการดำเนินโครงการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นผู้นำเสนองาน ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน รับรู้ถึงบรรยากาศในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง นอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างอันดีให้กับรุ่นน้อง 
-  การประสานงานเพื่อขอผู้สนับสนุนจากภายนอกต้องได้รับการดูแลจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้สนับสนุน และต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานมากขึ้น 


น.ส.ธนารักษ์  ภูครองถม และ อาจารย์ชฎาภรณ์ สิตไทย ผู้รายงานผลการดำเนินโครงการ