กิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน  ปีการศึกษา 2557
ณ  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558   เวลา 07.00-18.00 น.
โดยนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ


สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์
 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายวิชาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและศิลปธวัฒนธรรม     
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ 9.1 ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 

รายละเอียดโครงการ
1.       กิจกรรมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์
2.       การบรรยายหัวข้อ “บทบาทสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการทำงาน”  
3.       การละเล่นพื้นบ้าน
4.       การแข่งขันฟุบอล, ชักคะเย่อ, วิ่งกระสอบ
5.       กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
6.       สรุปผลการดำเนินงาน  
สรุปผลการประเมินโครงการ
        นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินผลความพึงพอใจว่า
     -  การประชาสัมพันธ์โครงการ                    ระดับมาก  (3.99)
     -  วัน-เวลา และสถานที่ ในการจัดโครงการ   ระดับมาก  (4.07)
     -  วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ              ระดับมาก (4.13)
     -  นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน
       คือด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
       และด้านศิลปวัฒนธรรม                        ระดับมาก  (4.15)
     -  ภาพรวมของโครงการ                                     ระดับมากที่สุด  (4.30)
           
นายจักรกฤษณ์   แก้วประเสริฐ    ผู้รายงานผลการดำเนินโครงการ