โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ 
ในโครงการแข่งขัน “Microsoft Office ชิงแชมป์ประเทศไทย (MOS Olympic 2015)”
21-23  มี.ค. 58  จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/ศูนย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ (องค์ประกอบที่ 2)

ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย/คณะ/สำนัก/ศูนย์   
กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายวิชาชีพ

ตอบสนองการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย/คณะ ในตัวบ่งชี้ที่             
สกอ.  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ข้อที่ 1 และ 2 

ผลการดำเนินงาน (สรุปตามกิจกรรม) 
1. สอบคัดเลือก เพื่อค้นหาตัวแทนการแข่งขัน ภายในมหาวิทยาลัย  (ก.พ. – มี.ค. 57)
มีนักศึกษาเข้าร่วมการสอบคัดเลือกจำนวน 13 คน ผลการสอบคัดเลือก ได้นักศึกษาเป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 คน ดังนี้
• นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน  2 คนได้แก่ 
1) รหัส 5535410136  นายชัยรัตน์   เชิดสกุลนานา
2) รหัส 5635410012  นายพีรวัส  สุขสำราญ 
• นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน  3 คน ได้แก่
3) รหัส 5512410067  นายจอมเทพ  จันทร์น้อย
4) รหัส 5712410032  น.ส.ทัศพร  เกียรติวัฒนากูล
5) รหัส 5712410035  นายธนกฤต  ทองมาลัย  

2. เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน  
• ดำเนินการติวเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันระดับประเทศ วันที่ 26 ก.พ. – 20 มี.ค. 58  จัดที่ห้อง CC7 ชั้น 3 อาคารพลกฤษณฯ  มออ. โดย อาจารย์ปรียา  ตัณฑ์เจริญรัตน์ อาจารย์ชฏาภรณ์  สิตไทย  และร่วมมือกันกับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ อาจารย์ปริญญา สีม่วง และอาจารย์สุขเดช ฐิตาภากิตติรัต 

3. การแข่งขันระดับประเทศ  วันที่ 21-23  มี.ค. 58  จัด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผลการแข่งขัน มีรายละเอียดดังนี้ 
ประเภทโปรแกรม Microsoft Office Excel 2013
1) รองชนะเลิศอันดับ 1 นายชัยรัตน์  เชิดสกุลนานา  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2) รางวัลชมเชย นายจอมเทพ  จันทร์น้อย   สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ประเภทโปรแกรม Microsoft Office Word 2013
3) รางวัลชมเชย นายพีรวัส  สุขสำราญ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ประเภทโปรแกรม Microsoft Office Powerpoint 2013
4) รางวัลชมเชย นายธนกฤต  ทองมาลัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ   จำนวนทั้งสิ้น  9  คน ประกอบด้วย
อาจารย์ผู้ดูแลโครงการแข่งขัน  ประสานงาน และจัดติวสอบจำนวน 4 คน คือ
1) อาจารย์ปรียา  ตัณฑ์เจริญรัตน์
2) อาจารย์ชฎาภรณ์  สิตไทย
3) อาจารย์ปริญญา สีม่วง 
4) อาจารย์สุขเดช ฐิตาภากิตติรัต
นักศึกษาที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน  5 คน คือ
• นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน  2 คนได้แก่ 
1) รหัส 5535410136  นายชัยรัตน์   เชิดสกุลนานา
2) รหัส 5635410012  นายพีรวัส  สุขสำราญ 
• นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จำนวน  3 คน ได้แก่
3) รหัส 5512410067  นายจอมเทพ  จันทร์น้อย
4) รหัส 5712410032  น.ส.ทัศพร  เกียรติวัฒนากูล
5) รหัส 5712410035  นายธนกฤต  ทองมาลัย

รายงานโดย อ.ปรียา ตัณฑ์เจริญรัตน์