กิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ปีการศึกษา 2557
ชุมชนวัดบางขันแตก
วันอาทิตย์ที่ 22 - จันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธที่ 33.1 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
กลยุทธที่ 34.1/35.1 ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย

รายละเอียดโครงการ
1. ประชุมตัวแทนนักศึกษา 
2. อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้บริการความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่มีประสบการณ์ที่มีนักศึกษาร่วมเรียนรู้ผ่านเอกสารเผยแพร่  
3. ให้บริการการตรวจเช็คระบบคอมพิวเตอร์ให้กับชุมชนตามที่วัดบางขันแตกแจ้งความประสงค์

สรุปผลการประเมินโครงการ
• นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินผลความพึงพอใจว่า
     -  การประชาสัมพันธ์โครงการ ระดับมาก  (4.00)
     -  วัน-เวลา และสถานที่ ในการจัดโครงการ ระดับมาก  (3.96)
     -  วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ระดับมาก (4.06)
     -  ชุมชนได้รับความรู้ฯ   ระดับมาก  (4.04)
     -  ภาพรวมของโครงการ ระดับมากที่สุด  (4.22)


นายจักรกฤษณ์   แก้วประเสริฐ    ผู้รายงานผลการดำเนินโครงการ