กิจกรรม/ผลงาน


SAU Graduation Ceremony 2015

posted Mar 11, 2015, 4:27 AM by Nuth OTANASAP


SAU Graduation Ceremony 2015


ขอแสดงความยินดีกับ บัณฑิตใหม่ ปี 2557
งานประสาทปริญญาบัตร 
โดย ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี Thailand Research Expo 2014

posted Aug 12, 2014, 9:51 PM by Tonn Panupong


Thailand Research Expo 2014

at Centara Grand & Bangkok Convention Centre @ CentralWorld
August 7 - 11, 2014 

8/22/14
The Fifth TCU International E-Learning Conference 2014

posted Aug 12, 2014, 9:26 PM by Tonn Panupong

The Fifth TCU International E-Learning Conference 2014 : Overcome the Uncertainty of Technology in Education

at the Hotel Windsor Suits & Convention, Thailand
August 5 - 6, 2014

 

 
 

 


นำเสนอผลงานวิจัย Augmented Human 2014 โกเบ ญี่ปุ่น

posted May 21, 2014, 9:15 AM by Nuth OTANASAP

อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย 
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Augmented Human 2014 
ณ เมืองโกเบ ประเทศญี่ปุ่น 

Ah2914-kobe


2014-03-07ITPE-QFM-2013

posted May 21, 2014, 9:11 AM by Nuth OTANASAP

อาจารย์มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เข้าร่วมประชุมกำหนดข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที ร่วมกับสภาการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 
จากภาคีสมาชิกประเทศต่างๆ โดยมีประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก 

ITPE-QFM-2013


การนำเสนองานของนักศึกษา SA ภาคการศึกษา 56 /2

posted May 21, 2014, 9:07 AM by Nuth OTANASAP

SA562 Presentation


การนำเสนอผลงานสรุปโครงการของนักศึกษารายวิชาการวิเคราะห์ระบบ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคการศึกษา 2/56


สอบมาตรฐานวิชาชีพไอที 2/2556

posted Jul 29, 2013, 5:37 AM by Nuth OTANASAP

ครั้งที่ 2/2556 วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2556
(เปิดรับสมัครสอบในวันที่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 56)

วิชาที่เปิดสอบ
Information Technology Passport Examination (IP)
Fundamental Information Technology Engineer Examination (FE)
Applied Information Technology Engineer Examination (AP)

ติวสอบ
วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556
วันพฤหัสที่ 24 ตุลาคม 2556
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556
เวลา 9.00 - 17.00 
ห้องบรรยาย 1 ชั้น 4 อาคารพลกฤษณ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

หมายเหตุ 
เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงปิดภาคเรียน 
ร้านอาหารในมหาวิทยาลัย จึงหยุดจำหน่าย 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2556 สิงหาคม 2556 Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Education

posted Jul 16, 2013, 6:34 PM by Nuth OTANASAP


การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2556 ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2556 
"Strengthening Learning Quality: Bridging Engineering and Education" 
เพื่อเป็นตัวกลางในการระดมผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญทั้งในระดับชาติและนานาชาติมาร่วมกันประมวลความรู้ เพื่อสร้างความรู้ในวิทยาการอีเลิร์นนิง วิเคราะห์ และสังเคราะห์แนวทางการใช้อีเลิร์นนิงเพื่อเพิ่มคุณภาพการศึกษาของประเทศ ดำเนินการจัดทำเป็นคลังความรู้สำหรับการศึกษาและอ้างอิง ของนักวิชาการการศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา
วัตถุประสงค์
 
1) เพื่อให้สถาบันการศึกษาไทยและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านอีเลิร์นนิงที่ทันสมัยจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ
2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิชาการไทยและนักศึกษาได้มีเวทีเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านอีเลิร์นนิงที่ครอบคลุม และงานวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างกว้างขวาง 
3) เพื่อสร้างความร่วมมือทางการศึกษาในระดับชาติและนานาชาติ
   
กิจกรรมภายในงาน
 
1) การสัมมนาวิชาการโดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้านจากต่างประเทศและในประเทศ ให้เป็นผู้ประมวลความรู้ และเป็นผู้นำเสนอหลักในการบรรยายและเสวนาความรู้
2) การนำเสนอผลงานวิจัยด้านอีเลิร์นนิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

SAU e-Books หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

posted May 11, 2013, 9:06 AM by Nuth OTANASAP

โครงการศูนย์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนักศึกษา มออ.

1-10 of 14